Narodziny dziecka to niezapomniane chwile dla rodziców, jak i całej rodziny. To również czas wielkich zmian i często jeszcze większych wyzwań, jakie wiążą się z całkiem nową rzeczywistością, w której w centrum uwagi znajduje się nowonarodzony maluch. Wśród licznych obowiązków, które spadają na rodziców tuż po narodzinach dziecka znajduje się również szereg formalności, w tym rejestracja nowego obywatela w Urzędzie Stanu Cywilnego. To zadanie bardzo ważne, o którym nie można zapomnieć w ferworze nowych, rodzicielskich obowiązków. Poniżej kilka słów o tym, kiedy należy dokonać rejestracji nowonarodzonego dzidziusia, w jaki sposób sprawnie załatwić formalności w urzędzie oraz co istotne, jakie zmiany w tym zakresie zaszły od 1. marca 2015.

Z początkiem marca br. weszły w życie nowe przepisy mające ułatwić obywatelom sprawy ewidencyjne oraz meldunkowe: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzone zmiany, poza usprawnieniami związanymi z wyrobieniem dowodu osobistego czy załatwieniem spraw meldunkowych, miały za zadanie również ułatwić młodym rodzicom załatwienie formalności, związanych z rejestracją nowonarodzonego maleństwa.

Kilka kluczowych zmian:

Do zgłoszenia nowonarodzonego dziecka zobowiązani są ojciec lub matka dziecka. W sytuacji, gdy rodzice dziecka sami nie mogą dokonać zgłoszenia, rejestracji może dokonać przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka np. jej rodzic. Formalności można również dokonać przez pełnomocnika, wypełniając w tym celu stosowne pełnomocnictwo.

Od 1. marca wszelkich formalności związanych z rejestracją noworodkach należy dokonać w miejscu, w którym dziecko przyszło na świat. Wcześniej była możliwość zgłoszenia narodzin dziecka w miejscowości zgodnej z miejscem zamieszkania.

Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. Kartę urodzenia sporządza szpital i przekazuje do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w terminie 3 dni od jej sporządzenia.

Od marca rodzice mają również nieco więcej czasu na dokonanie formalności. Rejestracji noworodka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia urodzenia, a nie jak to było dotychczas w ciągu 14 dni.

Kolejną wygodą dla rodziców jest połączenie rejestracji noworodka z obowiązkiem meldunkowym nowego obywatela. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia noworodka, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych generuje dla dziecka nr PESEL.

Po zarejestrowaniu maluszka rodzice otrzymują jeden skrócony akt urodzenia dziecka (wcześniej wydawano 3 bezpłatne odpisy). W razie potrzeby istnieje jednak możliwość pozyskania przez rodziców dodatkowych odpisów. Co istotne rejestracja noworodka w USC jest bezpłatna, jednak pozyskanie kolejnych odpisów wiąże się już z dodatkowymi kosztami.

Pozyskanie odpisów nie będzie już jednak tak kłopotliwe jak dotychczas. Dzięki nowelizacji wspominanych aktów prawnych, od 1. marca br. ruszył System Rejestrów Państwowych, który połączył w jeden system najważniejsze polskie rejestry i uruchomił elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Dzięki wdrożonym zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która jest sukcesywnie napełniana. Rozwiązanie to zapewnia możliwość pozyskania odpisu aktu urodzenia dziecka w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju, a nie jak dotychczas w miejscowości urodzenia dziecka. Podobne procedury obowiązują w przypadku wybierania odpisów aktu małżeństwa i zgonu.

Wśród licznych zmian, wprowadzono również pewną modyfikację zasad wyboru imion dla maluszków. Od marca dzieciom, które urodziły się w Polsce niezależnie od obywatelstwa oraz narodowości rodziców, można nadawać imiona obcego pochodzenia. Wcześniej, aby można było nadać takie imię, przynajmniej jeden rodzic musiał być cudzoziemcem. Co istotne, nadane w dniu rejestracji imię dziecka można zmienić w ciągu 6 miesięcy od momentu sporządzenia aktu urodzenia dziecka. W tym celu wystarczy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć pisemne oświadczenie. Zmiany imion można dokonać tylko raz, a koszt złożenia takiego oświadczenie wynosi 11 zł.

Rodzice powinny również pamiętać, że gdy przez nieuwagę, roztargnienie bądź brak pomysłów zapomną wybrać dziecku imion, może ich w tym wyręczyć urzędnik. Jednak pamiętajmy, że urzędnik nie będzie dobierał oryginalnych, fajnych imion, wybierze jedno z najpopularniejszych imion nadawanych w Polsce. Idąc do urzędu warto mieć więc to na uwadze 🙂

A jak wygląda kwestia nazwiska? Jeżeli dziecko ma nosić nazwisko po ojcu to potrzebne będzie oświadczenie o uznaniu ojcostwa, które należy mieć ze sobą podczas rejestracji dziecka w USC. Oświadczenie ojca dziecka musi zostać potwierdzone przez mamę dziecka na miejscu w urzędzie lub w terminie trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez ojca. Dziecko będzie nosiło nazwisko, które zostanie zgodnie wskazane przez obojga rodziców. W sytuacji, gdy ich zdania są podzielone, dziecko otrzyma nazwisko zarówno mamy jak i taty.

Rejestracja noworodka krok po kroku:

 Osoby rejestrujące dziecko powinny osobiście pojawić się w siedziby danego Urzędu Stanu Cywilnego, w którym będzie sporządzony akt urodzenia dziecka (miejsce oraz data widnieje na zaproszeniu, które rodzice otrzymują w szpitalu, w którym urodziło się dziecko).

 Dla uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga rodziców – do wglądu).

 W trakcie rejestracji malucha, konieczne należy mieć przy sobie dowód tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców.

 Cudzoziemcy zobowiązani są do przedłożenia zagranicznych odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Po dokonaniu rejestracji pozostaje nam już tylko przyjemność z wychowywania naszego malucha na porządnego obywatela:) 

Więcej szczegółowych informacji odnośnie wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334 oraz na stronach internetowych lokalnych Urzędów i Wydziałów Stanu Cywilnego.

 

Komentarze

komentarzy